Görev Tanımları

Görev Tanımları

Şef

 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar ve yaptırır.
 • Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlar yapar.
 • Şeflik bünyesinde hazırlanan dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini
 • Amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
 • Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirine karşı sorumludur

Ayniyat Saymanı

 • Kurumun ayniyat hizmetlerine ilişkin tüm hizmetleri yürüterek; demirbaş ve sair malzemenin kanun , tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar ve mutemetliklere girişini, çıkışını ve korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilme ve satışları için gerekli işlemleri yapmak.
 • Yıl sonunda mal sayımını yaptırmak, sayım sonunda çıkan noksanlık ve fazlalıkların nedenlerini araştırıp gerekli işlemleri yaparak ayniyat hesabım Sayıştay'a sunmak.

Memur

 • İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
 • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

Ambar Memuru

 • Ambara gelen malzemeyi teslim almak, tasnif etmek, ambarda ayrılan yerlerine koymak.
 • Ambar kullanılır şekilde bulundurarak, malzemeyi muhafaza etmek, bunlara ait kayıtlan usulüne uygun olarak tutmak. Ambardan çıkan malzemelerin talep formlarına göre ilgililerine teslimini sağlamak, ambara ait her türlü evrakı muhafaza etmek.
 • Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Daktilograf

 • Görev yaptığı birimin yazılarım resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.
 • Yazı makinesinin basit bakıra ve temizliğini yaparak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak.
 • Kullandığı malzeme hususunda tasarruf ilkelerine uyarak amirlerince verilen benzer görevleri yapmak.

Bilgisayar İşletmeni

 • Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak.
 • Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.
 • Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.
 • Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.
 • Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.
 • Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

 • Bilgileri bilgisayarın okuyacağı şekilde hazırlamak.
 • Bilgilerdeki eksiklik ve hataları belirlemek ve kaynağına göndermek.
 • Bilgi içeren belgelerin sırasını korumak ve kontrol etmek.
 • Belirlenen biçimde alfabetik ve sayısal bilgileri kaydetmek.
 • Bilgisayardan alınan çıktıların doğruluğunu kontrol etmek.
 • Amirlerince bu nitelikte verilecek görevleri yapmak.

Tekniker

 • İnşaat, imar, makine, elektrik, elektronik, maden, tıp ve diğer meslek dallarında ilgili mühendis, diğer yetkili ve sorumluların direktifi ve gözetimi altında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak.
 • Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar, arazi ve ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak.
 • Çalıştığı işyerinde gerekli düzenlemeyi yaparak işi ve personelin çalışmasını gözetmek.
 • Etüd, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak.

Teknisyen

 • Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak.
 • Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak.
 • Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak.
 • Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek.
 • Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek.
 • Etüd, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak.
 • Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak

Sekreter

 • Bağlı bulunduğu yöneticinin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek.
 • Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Büro makinalarını kullanmak.
 • İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak.
 • Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

Hizmetli

 • Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.
 • Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
 • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

Dağıtıcı

 • Kurumlar arasında veya kurum içinde, verilen talimatlar doğrultusunda, resmi evrak ve diğer dokümanı gizlilik ve emniyetini sağlamak suretiyle gerekli yerlere götürmek, getirmek.
 • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors