Rafineri ve Petrokimya Programı

Rafineri ve Petrokimya Programı

Rafineri ve petrokimya programının amacı ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Rafineri vepetrokimya teknikerleri Enerji Bakanlığına bağlı petrol rafinerilerindeçalışabilirler.

Rafineri ve petrokimya programının amacı, ham petrolün işlenmesi ve çeşitlipetrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Rafineri ve petrokimya programındabilgisayar, teknolojinin temel ilkeleri, kimyasal süreç ilkeleri, petrokimyateknolojisi, işlem ölçümleri gibi dersler okutulmaktadır.

Rafineri ve Petrokimya alanında eğitim görmek isteyenlerin, temel bilimlerde veözellikle kimya alanında başarılı olması beklenir.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum vebaşarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcıolacaktır. Rafineri ve Petrokimya programına kaydolan öğrenciler, programdanmezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ekolarak, programın 1. ve 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajınıbaşarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Rafineri ve petrokimyaprogramından mezun olanlara "Rafineri ve Petrokimya Teknikeri" ünvanı verilir. Rafineri ve petrokimya teknikeri kimya mühendisinin yönetimi ve denetimi altında, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerininelde edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Bunun için kullanılan katkı maddelerinive bunlarla elde edilen ürünün standartlara uygunluğunun kontrolü için testleryapar; kimya mühendisine araştırmalarında yardımcı olur.

Rafineri ve petrokimya teknikerleri Enerji Bakanlığına bağlı petrol rafinerilerindeve petrol ürünlerine yönelik üretim tesislerinde çalışabilirler.


Öğretim Elemanları


Öğr. Gör. Ayşin Küçükparmaksız
(Program Koordinatörü)

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölümokutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors