Uzaktan Eğitim Giriş

UE Sistemine Giriş

Şifremi Unuttum

 

Sayaç

mod_vvisit_counterBugün796
mod_vvisit_counterDün661
mod_vvisit_counterBu Hafta796
mod_vvisit_counterBu Ay9,876
mod_vvisit_counterTamamı2,646,001
Anasayfa Faaliyetler Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
PDF Yazdır e-Posta

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKUL

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi’nde, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, eğitsel, sportif vb. etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulacak öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerini düzenler. Öğrenci Kulüplerinin kuruluş ve işleyişini yürütmek üzere Üniversite Senatosu tarafından 3 kişilik bir Öğrenci Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) oluşturulur. ÖKKK’nin görev süresi 3 yıldır.

MADDE 1- Öğrenci Kulüpleri

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar.

Tiyatro, müzik, folklor, spor vb. gibi alanlardaki kulüpler üniversite çapında kulüp kapsamında değerlendirilirler.

Kurulacak kulübün hangi kategoriye alınacağına ÖKKK (Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu) karar verir.

-Üniversite, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul çapındaki kulüplerin kurulabilmesi için kurucu üyelerin başvurusu kabul edildikten sonra 1 ay içinde kurucu üye dışında en az 100, diğer çaplardaki kulüpler için ise en az 70 üyenin kulübe kaydını yaptırmış olması gerekir.

-Öğrenci Kulübü kurulduktan sonra hizmet vereceği birime göre Rektör, ilgili Dekan, Yüksekokul veya MYO Müdürünün görevlendireceği bir öğretim elemanı nezaretinde çalışmalarında sürdürür.

MADDE 2- Sorumluluk

Kulüplerin kurulmasında ve müteakip çalışmalar esnasında amaca aykırı durumlarda Rektöre karşı sorumlu ilk kişi Fakültelerde Dekan, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında ise Müdürlerdir.

MADDE 3- Öğrenci Kulübünün kurulması için 30 (otuz) kurucu üye, kimlik bilgileri ve 2 fotoğraflarıyla hazırlayacakları tüzük ile ÖKKK’ya başvururlar.

İsim, adres ve nitelik ile birlikte aşağıdaki madde tüzükte aynen bulundurulacaktır.

…………………………………………………………Kulübü, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Yönergesi uyarınca adresindeki Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur.

MADDE 4- Uyulması Gereken Esaslar

Kulüp amaç ve etkinliklerini saptarken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır.

A- Kurulacak Öğrenci Kulüpleri (Anayasamızda belirtilen) “Devletin ve Milletin Bölünmez Bütünlüğüne, Laikliğe, Sınıfsız Devlet İlkesine ve Yasalarımıza aykırı tutum ve davranış içinde bulunamazlar.

B- Kulüpler, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini ve/veya akademik koşullara katkıyı esas almalıdır.

C- Kulüpler Üniversitelerin akademik ortamına uygun düşmeyecek etkinliklerde bulunamazlar.

D- Kulüpler Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacı ile kurum tarafından sağlanan olanaklardan ilgilenen öğrencilerin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar. Kulüpler üyelerinde belirli bir yetenek öngörmeli ancak çalışma programlarında yeteneği olmayan, ancak konuya ilgi duyan öğrencileri eğitebilecekleri etkinlikleri de yapmalıdırlar.

E- Kulüpler etkinlik alanlarının dışına çıkmaz ve diğer kulüplere ait etkinliklerde bulunamazlar. Ancak kulüpler arası anlaşma ile ortak etkinliklerde bulunabilirler.

F- Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul bünyesinde aynı isim altında ve aynı amaçla birden fazla kulüp kuramaz.

MADDE 5- Üyelik

Kulüpler üyelik ile ilgili maddeleri saptarken aşağıdaki maddeleri aynen tüzüğüne almak ve uymak zorundadırlar

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu’nun tüm öğrencileri kulüplere üye olabilirler.

Kulüp yönetim kurulunca miktarı saptanan ve ÖKKK’ca onaylanan aidatı ödenmiş her öğrenci kulübün üyesi olur ve etkinliklere katılır. Aidatını zamanında ödemeyenlerin kulüp üyeliği düşer.

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu’nun öğretim üyeleri, mezunları ve personeli genel kurulun salt çoğunluğunun onayıyla kulübe fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu camiası dışından kişiler kulübe üye olamazlar. Ancak Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevler alacak kişiler Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu onayıyla çalışmalar katılabilirler.

Herhangi bir disiplin cezası almış veya birden fazla yıl kaybına uğramış öğrenciler kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar.

Üyelikten çıkarılma, kulüp yönetim kurulunun önerisinin, Genel Kurul’un 2/3 çoğunluğunca kabul edilmesiyle kesinleşir.

Lisansüstü öğrencileri kulüp yönetim kurulunda görev alamazlar.

MADDE 6- Organlar ve Seçim

Kulüpler, kendilerine gerekli olan organları kendileri saptayacaklardır. Ancak aşağıdaki kurulların oluşturulması ve bu kurulların gereklerini yerine getirmeleri her kulüp için gereklidir.

Genel Kurul:

Tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısı her yıl kasım ayı içersinde yapılır.

Genel Kurulun Görevleri:

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer

Tüzük değişikliği Genel Kurulun 2/3 oy çoğunluğuyla yapılır, ÖKKK’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunlukla verir.

ÖKKK’na Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından bir danışman görevli önerilir (ÖKKK önerilen öğretim elemanı ile ilgili işlemleri yürütür).

Genel Kurul, kulüp üyelerinin 1/3 imzası ile olağanüstü toplanır (Eğer toplanamazsa bu toplantı ÖKKK aracılığıyla yapılır).

Genel Kurulun karar alabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunması gereklidir (Bunun dışında Genel Kurulun, diğer görevlerini ve karar yöntemlerini her kulüp kendi hazırlayacak ve ÖKKK’nin onayına sunulacaktır).

Yönetim Kurulu:

Yönetim kurulu her akademik yıl başında Kasım ayı içinde Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, bir ikinci başkan, yazman, sayman ve bir üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir-giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve ÖKKK’na karşı sorumludurlar.

Kulübün gerekli çalışma kurullarını oluşturur.

Kulübün Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu içindeki etkinlikleri danışman görevli sorumluluğunda, Üniversite dışındaki etkinliklerinde ÖKKK’nın onayını alır.

Bütçe önerisi, bütçe raporu, etkinlik raporu, etkinlik programı gibi evrakları her yılın Aralık ayı sonuna kadar ÖKKK’ya vermekle yükümlüdür.

Danışman görevli, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir, oy kullanamaz.

Danışman görevli okula yeni gelen öğrencilerin ve daha sonra üyelik kaydını yaptıramamış öğrencilerin kulübe üye olup olmadıkları Genel Kurul’un 3 gün öncesine kadar belirler.

Yönetim Kurulu, üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.

(Yukarıda belirtilen görevler dışında belirtilenler dışındaki görevleri kulüp kendisi hazırlayacak ve ÖKKK’nın onayına sunacaktır.)

Denetim Kurulu:

Denetim Kurulu Yönetim Kurulunun dışındaki iki asil bir yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından, akademik yıl başında o öğretim yılı için seçilir.

Denetim Kurulunun görevi: kulübün evrakını, saymanlık defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu incelemektir. Yönetim Kurulunun kararlarına dayanıp dayanmadığını, masrafların amaçlar doğrultusunda harcanıp harcanmadığını ve satın alınan eşyanın Fakülte-MYO saymanlığına kaydettirilip kaydettirilmediğini kontrol eder. Gereğinde Yönetim Kurulunu kontrol ederek, Genel Kurula ve ÖKKK’na rapor eder.

MADDE 7-Evraklar

Üye Kayıt Defterleri: Bu defterde üyelerin birer fotoğrafları ile kimlik bilgileri, ev adresleri, sınıf, bölüm ve aidatlarını ödediklerini gösterir bilgiler yer alır.

Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel Kurul Zabıtları.

Gelir-Gider Belgeleri: Gelir makbuzu, gider makbuzu elde edilen tüm gelir ve yapılan tüm harcamaların işlendiği işletme defteri ile bunlara ait belgeler (fatura-makbuz veya tutanak ile bunların Yönetim Kurulu kararları.)

Kulübün kullanılması için verilmiş demirbaş eşyanın listesi ve bunların demirbaş numaraları. Bu listenin bir örneği ÖKKK’ya verilecek ve Yönetim Kurulu eşyadan Başkanlığa karşı sorumlu olacaktır. Yeni satın alınan eşyalar için demirbaş eşya numarası alınacak ve bu listeye eklenecektir.

MADDE 8- Faaliyete Başlama

Kulüpler Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ÖKKK Başkanlığından kurulma izinlerini aldıktan sonra Yönerge ve Tüzüklerindeki etkinliklerine başlayabilirler.

MADDE 9- Yürürlük

Bu yönerge Senatoda kabulünden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönergeyi Rektör yürütür.

 

English


Müdürlük İletişim Formu
Dahili Telefon Rehberi 

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli M. Y. O. - Yaylacık Mahallesi, Mahmutpaşa Cad. No: 151, P.K.: 41140 Başiskele - KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel: +90(262) 349 43 51 - 349 43 52 Fax: 349 39 97 kmyo@kocaeli.edu.tr